top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Opgesteld door:
Algemene Belangenvereniging voor het HondentoiletteerBedrijf ABHB
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht dd. 19/11/93 onder nummer 3588.
1.Toepasselijkheid der voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Aanbiedingen en prijsopgaven Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten.
Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen.
Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend.
Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.
Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
4. Levering van goederen en diensten De levering van diensten geschiedt in de trimsalon.
Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer.
Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
6. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.
Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
7. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
8. Reclame
Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.
9. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering.
Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke.
In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan.
Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst.
Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.
11. Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Ons als link op uw website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van onze site niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat wij toestemming verleenden waar dat niet het geval is. De juiste link is: http://www.hondenkapsalonbapel.nl//, met als officiële beschrijving Hondenkapsalon "Bape".

 

BEHANDELVOORWAARDEN VAN HET BARDIERGILDE

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hondenkapsalon Bape en de eigenaar houder te behandelende dier in de salon. Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen in folders of publicaties van Hondenkapsalon Bape binden niet.

TARIEVEN:

– Een samengestelde prijsopgave verplicht Hondenkapsalon Bape niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met Hondenkapsalon Bape de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat Hondenkapsalon Bape er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn.

Wel kan er een meerprijs worden aangekondigd door Hondenkapsalon Bape, mocht het te behandelende dier klitten vlooien teken of luizen bevatten. Of in algehele slechte vachtconditie worden binnen gebracht. Daarnaast kan een meerprijs worden gehanteerd als het dier moeilijk gedrag vertoond.

Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Hondenkapsalon Bape erkent Opdrachtgever dat Hondenkapsalon Bape een inspanningsverbintenis heeft. Hondenkapsalon Bape zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Hondenkapsalon Bape kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico’s met zich mee brengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico’s aanvaart en is niet te verhalen op de trimmer, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

– De trimmer garandeert dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De trimmer mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat het te behandelende dier in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de eigenaar klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën etc. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat geven.

– Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimmer . De klant dient de klacht binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de Trimmer.

– De klant dient de trimmer de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De trimmer is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is te alle tijde het doel om de klant (dier) met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (eigenaar) zelf.

– De Trimmer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de Trimmer niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan, mag deze afspraak geweigerd worden.

– Indien er schriftelijk reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: info@hondenkapsalonbape,nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

Waarom hanteren we het No-Show beleid?

No Shows. Zoals iedereen van ons gewend is, zijn wij geen standaard Trimsalon maar transparant en duidelijk. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele No Show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Wij vinden het daarom niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

Onze voorwaarden voor onze No Shows zijn als volgt:

48 uur voor behandeling – kosten = Gratis

Klanten kunnen tot maximaal 48 uur van te voren gratis annuleren.

24 uur voor behandeling – kosten = 50%

Klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

Niet gekomen/Vergeten/Te laat, kosten = 50%

Wat verstaan we onder te laat? Meer als 15 minuten te laat houdt in dat we niet aan de behandeling kunnen beginnen omdat de planning daar geen ruimte voor bied

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. De No-show incasso wordt door het bedrijf Ik kan niet meer B.V. behandeld. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid klant (eigenaar)

Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan de dieren, trimmer of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij raden daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier.

Mocht u als klant met vragen blijven zitten omtrent de Algemene Voorwaarden, dan staan we u graag te woord.

bottom of page